Zakres realizowanych zadań przez Oddział Prewencji Policji w Kielcach


Podstawowy zakres zadań realizowanych przez oddziały prewencji Policji wynika z § 35 Zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28.09.2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.Zgodnie z nim do zakresu działania oddziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału prewencji Policji należy w szczególności:

-        wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem akcji i operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia 

         bezpieczeństwa i porządku publicznego;

-        ochrona porządku publicznego podczas działań ratowniczych w czasie konstytucyjnie określonych

         stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych;

-        udział w działaniach pościgowo-blokadowych za niebezpiecznymi przestępcami oraz w działaniach

         poszukiwawczych osób zaginionych;

-        ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw;

-        ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń publicznych oraz

         w czasie imprez masowych i protestów społecznych;

-        przywracanie porządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa;

-        utrzymywanie stałej gotowości do wykonywania regulanionowych zadań;

-        wspieranie jednostek Policji w działaniach  patrolowo-interwencyjnych;

-        udział w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym organizowanym w Oddziale;

-        przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny służby, ochrony przeciwpożarowej

          oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.

 

Oddział Prewencji Policji w Kielcach stanowi odwód centralny Komendanta Głównego Policji do działań na terenie całego kraju.